เกี่ยวกับ AGRIMART

เกี่ยวกับ AGRIMART

    ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและธุรกิจทางการเกษตรมีแนวโน้มความต้องการผลิตทางการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น เช่น ความต้องการคุณภาพ ปริมาณที่เป็นมาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม สามารถรักษาความสด รักษาคุณภาพ ในระหว่างการขนส่งให้ยาวไกล วางจำหน่ายให้ยาวนานมากขึ้นและอาจมีการจะซื้อขายกันล่วงหน้า เป็นต้น และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันทำให้การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การให้บริการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปอย่างมาก มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทั่วโลกกันอย่างมาก มีผลทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากได้รับข้อมูลและความรู้ ด้วยการใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผลิตโดยปลอดจากสารพิษที่เป็นอันตรายต่อการบริโภคและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสินค้าเกษตรคุณภาพ เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น รวมถึงต้องการคุณค่า (Value) หรือเรื่องราว (Story) ที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มากขึ้นกว่าแต่เพียงการซื้อขายสินค้าที่เป็นบริการที่หาได้ตามตลาดทั่วๆไปมาเพื่อการอุปโภคบริโภคแต่พียงอย่างเดียว

ตามกรอบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางทำงาน โดยมีหลักการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพิ่มการบริหารจัดการ และการตลาดวางแผนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และจากบริบทข้างต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนา สร้างความแข็งแรงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน่วยงานย่อยในสังกัดที่พร้อมจะให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ประกอบกับตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีการจัดตั้ง อ.ต.ก. พ.ศ. 2517 กำหนดให้ อ.ต.กเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต กับผู้ขายเข้าสู่ระบบการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านการตลาด การเพิ่มทักษะการพัฒนารูปแบบสินค้า/ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ และการบริหารจัดการสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และนำพาให้เกษตรกรเรียนรู้วิถีการตลาดในชุมชนเมือง เผยแพร่ และสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ร่วมมือกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร โดยมอบให้ อ.ต.ก.จัดทำโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรระบบออนไลน์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้เกษตรครบวงจร ระบบเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการเกษตรระบบตลาดกลางฐานข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย ระบบการซื่อขายสินค้าเกษตรแบบ E-commerce ระบบการเชื่อมโยงธุรกิจจากกลุ่มผู้ซื้อสู่กลุ่มเกษตรกร และการสร้างแบบนวัตกรรมในสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพเพื่อมุ่งตอบสนองในแนวทาง ”เศรษฐกิจฐานดิจิทัล” ของรัฐบาล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *